Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

VIKTIG INFORMATION

VIKTIG INFORMATION VID KÖP AV STENBÄNKSKIVOR

Vid köp utan montering

Kontrollera alltid stenbänkskivorna noga vid leverans. Eventuella skador och fel på skivor skall anmälas till Apeia Granit. Skador och fel som inte är direkt synliga måste anmälas inom 7 dagar från mottagandet. När man bär en skiva skall den alltid bäras på långkant. Bär aldrig en skiva direkt i diskhon eller i ett urtag. Lägg aldrig skivorna plant på golvet, utan ställ dem på långkant mot en vägg. Skadade eller felaktiga skivor får inte monteras. Anmärkningar på skivorna måste göras innan montering. Monterade skivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador anses då vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende.

Före montering

Se till att skåpstommarna är plana och helt vågräta. Det får inte finnas någon högre punkt så att stenbänkskivorna inte ligger plant. Kontrollera tjockleken på skivorna. Toleransen är +/- 1,5 mm avvikelse mellan skivorna, vilket innebär att man kan vara tvungen att ”shimsa” upp en skiva för att få ovansidan jämn.

Måttagning

Alla skåp måste vara monterade när måttagning sker. När måttaren kommer ut på plats är det viktigt att alla ytor som skall mätas är avstädade och tillgängliga. Måttaren kommer att lämna eventuella uppgifter om det saknas något stöd eller om något behöver åtgärdas före montering. Observera att placering av skarvar kan komma att ändras från köksritning vid måttagning på grund av maxmått på materialet, hållfasthet, leverans-eller monteringstekniska orsaker, vilket bedöms av måttaren på plats.

Montering

Vid montering skall ytorna vara tomma och rena, och eventuella uppgifter som meddelats vid måttagning skall vara åtgärdade. Alla fogar tätas med silikon vid montering. Fogarna får sedan inte röras på 24 timmar. Skivorna silikoneras inte mot väggar. Inkoppling av el och vatten ingår inte. Om normal inbärning inte går att genomföra kommer vi att debitera den extra kostnad som tillkommer, exempelvis nedmontering av räcken, behov av kranbil etc.

Monteringsgodkännande vid köp av montering

Vid montering måste köparen, eller någon av köparen utsedd ansvarig, vara på plats för att godkänna monteringen. Vid underlåtelse att skriva under monteringsgodkännandet anses skivorna och monteringen godkänd. Vår garanti gäller på produkter och installationer där skadan har uppstått på grund av tillverknings- eller installationsfel från vår sida. Kunden erhåller ersättning.