Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

KÖPVILLKOR

Offert

Offerten gäller 90 dagar från och med offert datumet om inget annat angetts.
Det kan tillkomma prisändringar efter att mätningar är gjorda. Justerad prisoffert skickas till kund inom 3 dagar efter att måttagning är gjord.

Beställningsbekräftelse

Beställningen skall skriftligt meddelas av kunden samt förskottsbetalas 50 % av beställningens värde. Om parterna ej träffar någon specialöverenskommelse, gäller Apeia Granit’s vanliga försäljningsvillkor. Alla beställningar och eventuella ändringar måste göras skriftligt. Fel som uppstår pga muntlig kommunikation tar Apeia Granit inget ansvar för.

Natursten och dess egenskaper

I vår butik finns det varuprov och produktexempel som visar produktens egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt, vilket ej gör grund för reklamation. Sten har skapats och formats av naturen där den finns i olika variationer och nyanser. Vanligt förekommande naturbildningar i framför allt marmor och kalksten är luftblåsor, porhål och naturliga sprickbildningar i stenens yta påverkar inte stenens kvalité i övrigt. Små prickar och hål som inte går att polera bort finns även i graniten, där belysningen påverkar dess synlighet.

Egna ritningar och mallar

Kunden kan komma med egna ritningar och mallar för arbetsytor. Dessa mallar måste i samråd med kund godkännas för att vi skulle kunna garantera hög tillverkningskvalité på slutprodukt.  Vi föredrar mallar som är gjorda av hårt material. Mallar som är gjorda av papp, kartong eller annat mjukt material använder vi enbart om kunden står för alla risker angående produktfel som uppstår på grund av att mallen ändrat sin form eller mått. Markera på mallen vilka sidor av bänken som skall vara synliga och vilka bänksidor som står mot varandra. Även alla mått och önskade hål skall vara markerade på mallen/ritningen.

Mätningen

Vår mätningstjänst inkluderar mätning av stommar eller befintliga bänkskivor (ger ej lika exakt resultat och i vissa fall går inte att utföra). I fall ni beställer mallar och ritningar från oss, skall mätbara ytor vara avstädade och fria från föremål, verktyg, byggskrot mm som hindrar och försvårar jobbet vid mätning. Bänkstommarna skall vara monterade och permanent fastsatta. Underlagen/skåpstommarna ska vara plana och helt vågräta. Det får inte finnas någon högre punkt så att stenbänkskivorna inte ligger plant. Om dessa villkor inte är uppfyllda och att mallar inte kan tas vid måttagningen, måste vi debitera för återbesök.  Skåpstommar får inte flyttas eller ändras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning. Om inte samtliga skåpstommar, täcksidor, högskåp är permanent monterade garanteras inga mått utan kunden får beställa ny tid för mätning, kostnaden för extra mätning tillkommer.  Vid uppmätning skall slutkund alt. slutkundens representant närvara och kunna svara på eventuella frågor. Saknas kund eller representant förbehåller vi oss rätten att ta egna men fackmannamässiga beslut gällande bänkskivornas utformning. I kök där det även ska mätas stänkskydd/bakkanter kan mätaren på plats besluta om att stänkskydd/bakkanter måste mätas efter monteringen av bänkskivorna. Skåpstommar får inte flyttas eller justeras efter uppmätning. När måttaren kommer ut på plats är det viktigt att alla ytor som skall mätas är avstädade, tillgängliga och ordentligt upplysta. Måttaren kommer att lämna eventuella uppgifter om det saknas något stöd eller om något behöver åtgärdas före montering. Observera att placering av skarvar kan komma att ändras från köksritning vid måttagning på grund av maxmått på materialet, hållfasthet, leverans- eller monteringstekniska orsaker, vilket bedöms av måttaren på plats.

Exakthet i behandlingsteknik

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor (enl. Svensk stenindustri):
Ett 90gradigt hörne +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm vid samma sändelse. Sidor som står mot varandra slipas så att det ser jämnt ut.
Storleken på punkt +/- 3 mm
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm

Urtag för spishäll +/- 0-3mm. OBS! Leverantörer rekommenderar ca 3 mm (silikonfylld) fog mellan spishäll och stenbänk, annars gäller inte garanti då risken finns att spishällen går sönder. Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar/golv raka. Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är dåligt monterade.

Betalningsvillkor

Köparen betalar 50 % i förskott vid beställningstillfället. Resterande belopp skall betalas efter att produkten är installerad/överlämnad till köparen. Betalning av varor sker mot faktura. Betalning sker till angivet bankgironummer med fakturanummer som referens. Betalningsvillkor för avtalskunder är 10dagar netto efter utförd installation. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta på 0,5 % per dag. Varan är säljarens egendom tills den är slutbetald.

Transport och leveranstider

Produktleverans sker enligt avtalet och parternas överenskommelse. Skulle den avtalade beställningen vara försenad över 6 veckor har köparen rätt till skadestånd, upp till 20 % av produktens värde eller rätt att säga upp avtalet. Är leverans av varan till kunden ej möjlig pga begränsad framkomlighet eller annan omständighet (köparen kan ej ta emot varan mm) avslutas transporten. Ny transport bekostas av kunden. Leveranstiden kan justeras pga omständigheter som Apeia Granit inte kan råda över. T ex förseningar från underleverantör, transportskador, sjukdom, maskinhaveri och materialrelaterade problem. Leveranstiden kan också bli längre om något går fel vid måttagning och montering. Detta ger inte rätt till prisavdrag eller annan ersättning då bänkskivor är en komplicerad och skräddarsydd produkt.

Installation

Vår offert innehåller kostnaden av installationsmaterial samt -verktyg. Information som är viktig för installation (vilken våning, om det finns hiss, mått på ytterdörrar/fönster, samt mått som behövs för installation av köksbänkar/diskho mm) skall meddelas av kunden innan offert kan ges.

Vid montering skall monteringsplatsen vara förberedd för monteringen dvs ytorna vara tomma och rena, och eventuella uppgifter som meddelats vid måttagning skall vara åtgärdade. Kunden skall se till att kakelplattor ej hindrar installation. Det måste finnas bra underlag för arbetsbänkar. En rak yta, max 3mm böjd. Skåpstommarna skall klara stenskivornas tyngd. Underlaget ska vara plant och fritt från uppstickande kanter.  Det måste finnas en framkomlig väg till fastigheten. Under vintertid ska den vara snöröjd.

Alla fogar tätas med silikon vid montering. Fogarna får sedan inte röras på 24 timmar. Skivorna silikoneras inte mot kakel eller väggar. Inkoppling av el och vatten ingår inte i installationen. Om normal inbärning inte går att genomföra kommer vi att debitera den extra kostnad som tillkommer, exempelvis nedmontering av räcken, behov av kranbil etc. Alla ömtåliga ytor (t.ex golv) måste vara skyddade, pga arbetsmiljöregler måste montörer använda skyddskor för att förhindra fotskador.

Vid montering måste köparen, eller någon av köparen utsedd ansvarig, vara på plats för att godkänna monteringen. Dessutom kan det uppkomma frågor ang. installation mm. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

Om installation beställs utan uppmätning ansvarar kund för att bänkskivornas mått stämmer.

Egen montering

Man ska alltid kontrollera stenbänkskivorna noga vid leverans. Eventuella skador och fel på skivor skall anmälas till Apeia Granit. Skador och fel som inte är direkt synliga måste anmälas inom 7 dagar från mottagandet. Skadade eller felaktiga skivor får inte monteras. Anmärkningar på skivorna måste göras innan montering. Monterade skivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador anses då vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende. Vi rekommenderar att monteringen sker av yrkesmontör. För vissa produkter erfordras speciella produkter för applicering och efterbehandling. Kunden ansvarar själv för att rätta produkter används och att monteringen sker på ett korrekt sätt. Skivorna levereras alltid oemballerade om inget annat överenskommits.

Reklamation och garanti

Köparen skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. Det är viktigt att köparen informerar säljaren ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel. Reklamation av monterade bänkskivor (utfört av Apeia Granit) görs alltid skriftligt till info@granitbankskivor.se. Bilder och beskrivning av problemet ska bifogas. En reklamation måste göras innan inkoppling av VVS, el och ev väggbeklädnad (dvs allt som fixerar bänkskivan) därefter avvisas den automatiskt. Bänkskivan får inte heller fixeras förrän kund har kontrollerat att häll, blandare mm passar i sina urtag. Vid tillverkningsfel kommer säljaren att stå för eventuell reparationsåtgärd eller ersättningsvara. Levererade varor skall noggrant kontroleras vid mottagandet, ev skador måste meddelas direkt. Varor som hämtas oemballerade synas vid avhämtandet. Varan betraktas som godkänd i och med avhämtandet, vidare transport av varan sker på köparens egen risk.

Garantier

Silikonfog (sjunker, torkar, lossnar)  – 1 år
Underlimmad / underfräst vask (vask lossnar)  – 5 år
Planfräst vask  – 1 år (silikonfog)
Planfräst häll  – 1 år (silikonfog)
Höjdledsskillnad där två skivor möter varandra –  1 vecka (beror på stommar)
Skador orsakade av slag och stötar eller frätande ämnen  – Ingen garanti

Force Majore

Oförutsedd, extraordinär händelse såsom strejk, lockout, sjukdom, brand, översvämning, elavbrott, försenade transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som man ej kan förutse som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal, utgår ej kompensation eller annan ersättning. Apeia Granit kan ej hållas ansvarig för eventuellt ökade hantverkskostnader. Vid eventuella tvister skall parter försöka lösa dessa via fredliga samtal. Om överenskommelse ej nås, skall ärendet avgöras av allmän domstol.

x